Van... voor... en door... praktijkexperts ontwikkelt de Academy 

kennis en kunde en maakt samenwerken succesvol.

Achtergrond van de Academy

ResetManagement Academy is ontstaan op initiatief van diverse organisaties die van elkaar willen leren en elkaar met raad en daad willen bijstaan om ‘taaie vastlopers’ te tackelen. De Academy biedt open-opleidingen, workshops  en eendaagse Bootcamps. Het betreft hier dus een complementair aanbod op onze in-house trajecten. 

Binnen deze programma's leren de deelnemers om te gaan met hun worstelingen bij het realiseren van gewenste veranderingen binnen/tussen hun organisaties en rondom het succesvol uitrollen van projecten. Hierbij wordt het leeuwendeel van de tijd nadrukkelijk besteed aan het zelfstandig en effectief oplossen van die knelpunten. Dus geen academisch gepraat, geen eindeloze analyses maar recht op de gewenste oplossingen af met name door best-practices/werkvloer ervaringen met elkaar te delen.
Het gaat hierbij dus niet om u te doceren wat u moet doen, maar hoe u morgen zelf in uw eigen praktijk dingen sneller voor elkaar gaat krijgen

Aanbod Academy op samenwerkingsgebied

ResetManagement biedt in haar academy een uitgebreide portefeuille aan praktijkopleidingen aan. We doen dit in de vorm van:
- Seminars en open opleidingen: module/onderwerp-matig voor groepen van diverse personen uit verschillende organisaties)
In-house opleidingen: op maat voor individuele organisaties)
- P-PPS: het specifieke opleidingen en leerervaringen programma voor 'Professionals in PPS’

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan. Raadpleeg de kolom ’volgende editie’ voor de precieze timing van de aankomende edities aangezien de data kunnen afwijken van de data als genoemd in de PDF’s. Indien u geen opleiding aantreft die bij uw behoefte aansluit, verzoeken wij u ons te bellen/mailen omdat wij niet alle programma’s op de site zetten.


Een initiatief van uw collega-organisaties

Reset Management Academie is ontstaan op verzoek van- en in samenwerking met uiteenlopende organisaties. Zij vonden dat het huidige opleiding- en trainingsaanbod veel te weinig was afgestemd op hun specifieke behoeften, te weten:
1.     Hard resultaat op het realiseren van organisatiedoelen.
2.     Concrete instrumenten waarmee je morgen aan de slag kunt.
3.     Een leeromgeving waarin mensen elkaar de ‘kneepjes van het vak’ leren.
4.     Medewerkers eigenaarschap nemen op hun eigen ontwikkeling.
5.     Korte ‘to-the-point’ trainingen gericht op ultra concrete vragen.

Agenda

Programma-aanbod
Inhoudelijk
Voor wie?
Aanmelden/ Meer Info

Publieke Private Samenwerking in de Geest van de marktvisie!

Professionals die betrokken zijn in Publiek Private Samenwerking (PPS) besteden veel aandacht aan het goed organiseren van duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De praktijk leert dat het lastig is afgesproken doelen om te zetten in resultaat. Samenwerking blijft dan beperkt tot samen afstemmen, analyseren van impasses en risico-afdekking. Zo wordt samenwerking negatief: er ontstaat collectieve machteloosheid en er treden blokkades op i.p.v. ‘samenwerking zoals bedoeld’.

“We verhullen ons onvermogen om complexe samenwerking te doorgronden, met het argument dat de belangen nu eenmaal uit elkaar liggen”.

De marktvisie, zoals begin 2016 door de sector is gepresenteerd, vraagt opdrachtgevers en opdrachtnemers belangrijke ontwikkelingen onder ogen zien, daarbij samen op te trekken en van en met elkaar leren. Dat kan alleen als men in staat is om samenwerkingen te creëren die gebaseerd zijn op vertrouwen en loyaliteit. 

Bij elk college staat een inspirerend thema in de context van samenwerken centraal. Het thema wordt geïntroduceerd door  de docent en interactief behandeld met de groep. Tijdens het college krijgen deelnemers vanuit nieuwe/verrassende invalshoeken praktische handvatten aangereikt waarmee zij direct aan de slag kunnen.

Het programma is bedoeld voor professionals die deelnemen of leidinggeven aan samenwerkingsverbanden tussen publieke opdrachtgevers en private opdrachtnemers in de bouw- en infrasector. Met andere woorden profesionals die betrokkenen zijn bij integrale prestatiecontracten van Design & Build tot en met DBFMO en alles wat daartussen zit. 


De collegereeks vindt plaats op Landgoed de Horst in Driebergen. 

Woensdag 31 mei 16:00-20:00 uur         Dinsdag 20 juni 16:00-20:00 uur             Dinsdag 31 oktober 16:00-20:00 uur 


Samenwerken in PPS Verband

Samenwerken in PPS/DBFM(O) is intensief. Deze projecten kenmerken zich door hun omvang, integrale benadering in ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie en levenscyclus denken. Daarnaast is de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer veranderd. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het project. De opdrachtgever neemt geen product meer af maar een dienst en betaalt dus niet voor de geleverde werkzaamheden maar voor de beschikbaarheid van de dienst. Hiermee zijn de risico’s neergelegd bij de partij die ze het best kan dragen en managen. Dit alles maakt PPS/DBFM(O) trajecten complex in de aansturing. 

Het programma is bedoeld voor professionals die voor het eerst leiding geven of deelnemen aan PPS samenwerkingsverbanden. Voor deze ‘nieuwkomers’ betekent het werken in PPS veelal onbekend terrein, waar zij zich middels dit basisprogramma goed op kunnen oriënteren. 

3 oktober en 12 oktober 

Stoelendans (4 dagen, deels op locatie bij opdrachtgevers en opdrachtnemers)

Wij denken de partner in ons project goed te kennen maar het tegendeel blijkt achteraf waar. Bij de stoelendans gaat u o.a. letterlijk op zijn/haar stoel zitten (in echte vergaderingen over echte projecten) waarmee u letterlijk een kijkje in de keuken kunt nemen aan de andere kant: wat zijn daar de belangen, hoe wordt daar gedacht, wat vind men daar belangrijk enz. en wat betekent dat voor mijn samenwerking?

Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan (beoogde) samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving. Deelnemers hebben verschillende achtergronden: bouw/infra, sociale domein, diensten, ICT omdat de werkende principes projectoverstijgend zijn.

Samenwerken in 1 dag

Samenwerken tussen organisaties wordt vaak verward met samenwerken tussen personen: een recept voor grote ongelukken. Samenwerken in 1 dag is een spoedcollege waarin u in 6 etappes de cruciale samenwerkingsissues en oplossingen leert om morgen in deze nieuwe wereld succesvol(ler) te kunnen zijn. Heel snel en heel goed want…er is geen tijd te verliezen

Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan (beoogde) samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving. Deelnemers hebben verschillende achtergronden: bouw/infra, sociale domein, diensten, ICT omdat de werkende principes projectoverstijgend zijn.


Nader te bepalen, Zeist

Samenwerken in de exploitatiefase van PPS/DBFM in de infrastructuur (1 dag)

Samenwerken in de exploitatiefase van PPS en/of DBFM-contracten is een vak apart, waar nog niet veel ervaring mee is opgedaan. Het accent ligt tot nog toe veelal op de Design en Build fase, maar steeds meer DBFM-projecten in de infrastructuur belanden nu in de exploitatiefase. De dynamiek in de samenwerking verandert daarmee ook. Er komen nieuwe spelers op het veld, de omstandigheden voor beheer en onderhoud kunnen veranderen, er ontstaan verschillen in interpretatie over de uitvoering van het contract en de noodzakelijke afstemming van werkzaamheden vindt niet altijd adequaat plaats. Daardoor komen de beoogde voordelen van PPS/DBFM niet altijd even goed tot hun recht. 

Goed samenwerken maakt van de exploitatie een succes. Zoals in de marktvisie is aangegeven gaat het daarbij om het continu creëren van een setting voor een echte dialoog. Zo ontstaat een omgeving die zorgt voor begrip en vertrouwen, waarbij integriteit en respect voor elkaars belangen de norm is. Maar dit gebeurt niet vanzelf!

Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan lopende samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving. 

Nader te bepalen, Zeist

Organiseren van optimale samenwerkingsomstandigheden (1 dag)

Samenwerken is ook het continu kunnen managen van interpretatieverschillen, dilemma’s en potentiële conflicten. Het niet goed daarmee omgaan op het moment dat deze zich voordoen, leidt tot irritatie, stagnatie en lange doorlooptijden. Het is dan ook zaak om snel en constructief tot passende oplossingen te komen die voor alle betrokkenen werkbaar zijn. 
Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan lopende samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving. 

Nader te bepalen, Zeist

Overwinnen van interpretatieverschillen, dilemma’s en potentieel conflict (1 dag)

PPS-constructies, zoals we die nu in de bouw – en infra-wereld kennen, hebben een lange doorlooptijd met als doel om levenscyclusdenken, duurzaamheid en procesdiscipline te borgen in de samenwerkingsverbanden. Het is daarbij echter wel van belang om flexibiliteit en een vorm van lenigheid te behouden, zonder de kenmerken van PPS/DBFM(O) uit het oog te verliezen.
Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan lopende samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving. 
Nader te bepalen, Zeist

Evalueren en vinden van oplossingen voor verbeterpunten (1 dag)

Samenwerkingsverbanden tussen organisaties vragen om een op progressie gerichte manier van evalueren. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waar mensen zich veilig voelen om de verbeterpunten in alle openheid en transparantie te benoemen en met verbetervoorstellen te komen. 

Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan lopende samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving. 

Nader te bepalen, Zeist

Managen van discontinuïteit in DBFM(O) samenwerkingsverbanden (1 dag)

Samenwerkingsverbanden tussen organisaties vragen om een op progressie gerichte manier van evalueren. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waar mensen zich veilig voelen om de verbeterpunten in alle openheid en transparantie te benoemen en met verbetervoorstellen te komen. 

Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan lopende samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving. 

Nader te bepalen, Zeist

Managen van discontinuïteit in DBFM(O) samenwerkingsverbanden (1 dag)

Hierbij leren we organisaties hoe zij voortaan zelf gedragsvraagstukken kunnen oplossen, implementeren en te borgen in de praktijk van alledag doordat de medewerkers eigenaarschap gaan nemen. Hierbij wordt een beweging gecreëerd die stoelt op gewenst gedrag (incl. het stellen van de ’hoe’ vraag i.p.v. de ’wat’ vraag) waar geen ontkomen meer aan is.

Het programma is bedoeld voor professionals die leiding geven aan lopende samenwerkingsverbanden binnen een publieke, private of publiek-private omgeving.  

Nader te bepalen, Zeist

Train-de-Trainer Traject (op maat)

Hierbij leren we organisaties hoe zij voortaan zelf gedragsvraagstukken kunnen oplossen, implementeren en te borgen in de praktijk van alledag doordat de medewerkers eigenaarschap gaan nemen. Hierbij wordt een beweging gecreëerd die stoelt op gewenst gedrag (incl. het stellen van de ’hoe’ vraag i.p.v. de ’wat’ vraag) waar geen ontkomen meer aan is.

Dit zijn maattrajecten voor opdrachtgevers of opdrachtnemers waarbij de programmering in nauw overleg met hen op maat wordt afgestemd. 

Nader te bepalen, Zeist